Odjel za virologiju

Opis odjela (Sadržaj stranice do "MORE")

U laboratoriju Odsjeka za respiratorne viruse rade se mikrobiološke/virološke pretrage za dokaz respiratornih virusa u kliničkom materijalu iz dišnog sustava (aspirati nazofarinksa, brisevi ždrijela, BAL i dr.) bolesnika. Virusi (respiratorni sincicijski virus, humani metapneumovirus, parainfluenca virusi (tip 1-3), adenovirusi) se u navedenom kliničkom materijalu dokazuju izravnim virološkim metodama (kultivacija virusa u staničnoj kulturi, te  detekcija virusa izravnom imunofluorescentnom metodom.

U Odsjeku se nalazi Referentni centar Ministarstva zdravstva za virološku dijagnostiku infekcija dišnog i probavnog sustava, te Nacionalni referentni laboratorij za respiratorne i enteralne viruse.

U Odsjeku za dijagnostiku enteralnih i ostalih virusa rade se virološke pretrage za dokaz enteralnih virusa (polio virus, echovirusi, coxsackie virus) u kliničkom materijalu (likvor, stolica, obrisak ždrijela, aspirat nazofarinksa). Virusi se dokazuju izolacijom u staničnoj kulturi te tipiziraju testom neutralizacije ili imunofluorescentnim testom. Ostali se virusi npr. citomegalovirus (CMV), virus parotitisa, virus morbila, virus varičele zoster (VZV)  iz uzorka urina, obriska ždrijela, obriska vezikule i dr., izoliraju u staničnoj kulturi te dokazuju pomoću imunofluorescentnog testa.

Također se radi dijagnostika rotavirusa, adenovirusa, norovirusa i astrovirusa iz stolice bolesnika imunoenzimnom metodom (EIA), lateks aglutinacijom i imunokromatografskim testom.

U Odsjeku se nalazi WHO nacionalni laboratorij za polio.

U Odsjeku za virološku serologiju i zoonoze  radi se serološka dijagnostika respiratornih virusa (adeno v., v. influence, v. parainfluence, RSV), enteralnih virusa (polio v., echovirusi, coxsackie v.), TORCH infekcija (v. rubele, CMV, HSV tip 1/2, VZV, parvovirus B19), v. morbila, v. parotitisa, virusa uzročnika zoonoza (v. krpeljnog encefalitisa, hantavirusi: v. Hantaan, v. Puumala, v. Dobrava, v. Saaremaa, v. Seoul, West Nile v., Usutu v., dengue v., chikungunya v., v. papataci groznice, Zika v., Toscana v.), atipičnih bakterija (M. pneumoniae, C. burnetii, C. pneumoniae, C. psittaci), rikecija (R. typhi, R. conorii), HIV-a te virusa hepatitisa. Detekcija specifičnih IgM i IgG protutijela provodi metodom EIA, neizravnom imunofluorescencijom i imunoblot metodom  te određivanjem IgG aviditeta.

U Odsjeku se nalazi WHO nacionalni laboratorij za morbile/rubelu, Nacionalni referentni laboratorij za arboviruse i rikecije  te Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijagnostiku i praćenje virusnih zoonoza.

 

Odsjeci odjela (Sadržaj stranice nakon "MORE")

Odsjek za respiratorne viruse

Voditeljica: dr. sc. Irena Tabain, dr. med.
Kontakt: 01 48 63 295

Odsjek za enteralne viruse

Voditeljica:
Kontakt: 01  48 63 295

Odsjek za serološku dijagnostiku virusa i zoonoze

Voditeljica:  doc. dr. sc. Tatjana Vilibić-Čavlek, dr. med.
Kontakt: 01 48 63 238