Odjel za primarnu zdravstvenu zaštitu

Opis odjela (Sadržaj stranice do "MORE")

U odjelu se prikupljaju, obrađuju i analiziraju statistički podaci iz područja zdravstvene zaštite na primarnoj razini tj. djelatnosti obiteljske medicine, hitne medicinske pomoći, djelatnosti zaštite zdravlja dojenčadi i male djece, zdravstvene zaštite žena, zdravstvene zaštite radnika, dentalne medicine, patronaže i kućne njege.

Rad u odjelu organiziran je kroz pet odsjeka:

 • Odsjek za obiteljsku medicinu i hitnu medicinsku pomoć
 • Odsjek za praćenje primarne zdravstvene zaštite dojenčadi i male djece
 • Odsjek za zdravstvenu zaštitu radnika s ambulantom za medicinu rada
 • Odsjek za zaštitu i liječenje usta i zubi
 • Odsjek za patronažu, kućnu njegu i druge djelatnosti
Odsjeci odjela (Sadržaj stranice nakon "MORE")

Odsjek za obiteljsku medicinu i hitnu medicinsku pomoć

Obiteljska medicina ključ je za ulaz u ostale dijelove zdravstvenoga sustava. Iz nje se, prema medicinskim indikacijama, upućuje bolesnike u specijalističko-konzilijarnu i stacionarnu zdravstvenu zaštitu.

U djelatnosti obiteljske medicine obavljaju se uz kurativne i preventivne aktivnosti, ispunjavaju recepti za lijekove koje plaća državni zavod za zdravstveno osiguranje te ostali dokumenti povezani s ostvarivanjem raznih prava npr. zbog privremene spriječenosti za rad uslijed bolesti, trajne nesposobnosti za rad, ozljede na radu, potrebe za rehabilitacijom, kućnim liječenjem, ortopedskim pomagalima i dr.

Djelatnost hitne medicinske pomoći je medicinska disciplina koja se specifičnom metodologijom i u posebnim uvjetima bavi dijagnostikom i liječenjem teških akutnih i urgentnih stanja na mjestu incidenta, u ordinaciji u koju je pacijent dopremljen te tijekom transporta do najbliže bolnice ili druge zdrvastvene ustanove. Djelatnost hitne medicinske pomoći organizirana je kroz zavode za hitnu medicinu putem redovitih timova te dežurstva i pripravnost timova obiteljske medicine.

Odsjek za praćenje primarne zdravstvene zaštite dojenčadi i male djece

Aktivnosti odsjeka

 • Temeljem rutinskih godišnjih zdravstveno-statističkih izvješća iz djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece i djelatnosti opće/obiteljske medicine koja skrbe za djecu predškolske dobi prikuplja, kontrolira i obrađuje podatke o zdravstvenom stanju i zdravstvenoj zaštiti djece.
 • Analizira vodeće zdravstvene probleme dječje dobi.
 • Evaluira preventivnu zdravstvenu zaštitu predškolske djece praćenjem pokazatelja o sistematskim, kontrolnim i ciljanim preventivnim pregledima.
 • Sudjeluje u izradi programa mjera zdravstvene zaštite predškolske djece.
 • Dostavlja pokazatelje o rastu i razvoju predškolske djece za nacionalne i međunarodne baze podataka.
 • Odabrane pokazatelje zdravstvene zaštite predškolske djece priređuje za Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis.
 • Sudjeluje u predlaganju pokazatelja za zdravstveni informacijski sustav u svrhu praćenja kvalitete rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti predškolske djece.

Voditelj odsjeka: doc. dr. sc. Ranko Stevanović, prim. dr. spec. obiteljske medicine

Kontakt: Tel.: 01 4863 244, Faks: 01 4683 011, ranko.stevanovic@hzjz.hr

Odsjek za zdravstvenu zaštitu radnika s ambulantom za medicinu rada

Zdravstvena zaštita radnika obuhvaća očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja i socijalne sigurnosti radnika u odnosu na rad i radni okoliš te prilagođavanje radnika radu kao i prilagođavanje rada radniku.

U odsjeku se prikupljaju, obrađuju i analiziraju statistički podaci iz područja zdravstvene zaštite radnika, profesionalnih bolesti i ozljeda na radu kao i organizacija, kadrovi i rad ordinacija medicine rada u Republici Hrvatskoj.

Djelatnost medicine rada obavlja se u privatnim specijalističkim ordinacijama, ambulantama domova zdravlja, poliklinikama kao i u ostalim zdravstvenim ustanovama i trgovačkim društvima. Djelatnost medicine rada na primarnoj razini može biti ugovorna s obzirom na obvezno zdravstveno osiguranje te se finacira posebnim doprinosom od 0,5% za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti. Međutim prava zaposlenih s tog naslova puno su šira te uključuju i zdravstveni nadzor i preventivne aktivnosti vezane uz sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti vezanih uz rad.

U odsjeku se provode i međunarodni projekti o čemu možete više pročitati na stranici Službe za javno zdravstvo.

Voditeljica odsjeka: prim. dr. sc. Vlasta Dečković-Vukres, dr. spec. medicine rada

Kontakt: Tel.: 01 4863 232, Faks: 01 4683 011, v.deckovic-vukres@hzjz.hr

Odsjek za zaštitu i liječenje usta i zubi

Dentalna medicina je grana medicine koja se bavi proučavanjem, dijagnostikom, prevencijom i liječenjem bolesti, poremećaja i stanja usne šupljine, koja osim zubi obuhvaća sluznicu i koštane strukture područja usta i lica.
Djelatnost se obavlja uprivatnoj praksi, grupnoj praksi, zdravstvenoj ustanovi ili drugoj pravnoj osobi (trgo­vačkom društvu).

U ovom odsjeku se prikupljaju i analiziraju podaci iz dentalne zdravstvene zaštite kako bi se utvrdile mjere za promicanje oralnog zdravlja, prevencije i liječenja oralnih bolesti.

Voditeljica odsjeka: mr. sc. Marijana Radić Vuleta, dr. med. dent.

Kontakt: Tel.: 01 4863 202, Faks: 01 4683 011, marijana.radic@hzjz.hr

Odsjek za patronažu, kućnu njegu i druge djelatnosti

U odsjeku se prate djelatnosti patronaže, kućne njege i primarne zdravstvene zaštite žena.

 • Djelatnost patronažne zaštite provode više medicinske sestre patronažnog smjera stanovnicima na području nadležnog doma zdravlja/organizacijske jedinice županijskog doma zdravlja. U djelatnosti patronažne zaštite prate se posjete trudnicama, babinjačama, novorođenčadi i dojenčadi, maloj djeci, ostaloj djeci, školama i ustanovama za smještaj školske djece i mladeži zbog sudjelovanja u zdravstvenom prosvjećivanju i promicanju zdravlja. Najveći broj posjeta se odnosi na kronične bolesnike u svrhu uputa i demonstracije određenih postupaka samokontrole i prevencije komplikacija osnovne kronične bolesti te provođenja terapijskih postupaka kod teško pokretnih i nepokretnih osoba u dogovoru s izabranim doktorom.
 • Djelatnost zdravstvene njege u kući provode registrirane i ovlaštene ustanove za njegu u kući kao zdravstvenu djelatnost na primarnoj razini. Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, ustanova za zdravstvenu njegu u kući provodi zdravstvenu njegu i rehabilitaciju bolesnika po uputama doktora medicine. Ustanova može privremeno stacionarno zbrinjavati bolesnike kojima je potrebna zdravstvena njega i rehabilitacija.
 • Djelatnost zdravstvene zaštite žena organizirana je kroz ugovorne privatne ginekološke ordinacije te ordinacije u domu zdravlja. Svog izabranog ginekologa ima oko 80% žena fertilne dobi, od toga njih oko 40% koristi usluge svake godine.  U primarnoj zdravstvenoj zaštiti žena posebice se prati zaštita trudnica i rodilja, preventivni pregledi, posjete radi planiranja obitelji te propisivanje kontracepcijskih sredstava.