CroDiab registar

Nacionalni registar osoba sa šećernom bolešću osnovan je 2000. godine s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću, utvrđivanja prevalencije i incidencije šećerne bolesti i njenih akutnih i kroničnih komplikacija, praćenja morbiditeta i mortaliteta, te osnovnih kliničkih pokazatelja na nacionalnoj razini. Prijava je od 2004. godine obavezna za sve liječnike primarne i sekundarne zdravstvene zaštite koji u svojoj skrbi imaju osobe sa šećernom bolešću. U Republici Hrvatskoj je, prema podacima CroDiab registra i Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava (CEZIH), u 2015. godini registrirano 260.092 punoljetnih osoba s dijagnozom šećerne bolesti.

U 2015. godini pristigle su BIS (engl. Basic Information Sheet) prijave za 34.070 osoba sa šećernom bolešću. Od prijavljenih bolesnika njih 76% liječeno je oralnim hipoglikemicima, 13% oralnim hipoglikemicima u kombinaciji s inzulinom, 11% samo inzulinom, dok je <1% bolesnika liječeno samo osnovnim dijetetskim mjerama. Regulacija glikemije bila je dobra (HbA1c<6,5%) u 26,78%, granično zadovoljavajuća (6,5%<HbA1c<7,5%) u 33,26%, a loša (HbA1c>7,5%) u 39.96% bolesnika uz prosječne vrijednosti (aritmetička sredina ± standardna devijacija) HbA1c 7.46±1.51, glikemije natašte 8.61±3.02 te postprandijalne glikemije 9.37±3.35.